Пащтыхь зауэжым и зэманым къежьа адыгэ уэрэдхэр

Пащтыхь зауэжым и зэманым къежьа адыгэ уэрэдхэр

АдыгэбзэмкIэ практикэ курс / Kabardey-Çerkes Dili Uygulamalı Ders

АдыгэбзэмкIэ практикэ курс / Kabardey-Çerkes Dili Uygulamalı Ders

Кабардино-черкесский язык – ИГИ КБР

Кабардино-черкесский язык

Усэхэмрэ уэрэдхэмрэ – ХьэхъупащIэ Амырхъан

Усэхэмрэ уэрэдхэмрэ – ХьэхъупащIэ Амырхъан

Букварь черкесскаго языка

Букварь черкесскаго языка

Словарь русско-черкесский – Люлье Л.

Словарь русско-черкесский – Люлье Л.

Адыгэ хабз 6 – Унэрэкъо Мир


Адыгэ хабз 6 – Унэрэкъо Мир

Адыгэ хабз 7 – Унэрэкъо Мир


Адыгэ хабз 7 – Унэрэкъо Мир

Адыгэ хабз 5 – Унэрэкъо Мир


Адыгэ хабз 5 – Унэрэкъо Мир

Адыгэ хабз 3-4 – Унэрэкъо Мир


Адыгэ хабз 3-4 – Унэрэкъо Мир

Адыгэ хабз 2 – Унэрэкъо Мир
Адыгэ хабз 2 – Унэрэкъо Мир

Адыгэ хабз 1 – Унэрэкъо Мир
Адыгэ хабз 1 – Унэрэкъо Мир

Адыгэ литературэр 11. Апэрэ тхылъ


Адыгэ литературэр 11. Апэрэ тхылъ

Адыгэ хабзэ – МафIэдз Сэрэбий


Адыгэ хабзэ – МафIэдз Сэрэбий

Нартхэр. Адыгэ эпос. I. Том


Нартхэр. Адыгэ эпос. I. Том

НысащIэ – ХьэхъупащIэ Хьэжбэчыр


НысащIэ – ХьэхъупащIэ Хьэжбэчыр

ПсыIэрышэ (Сабийхэм папщIэ усэхэр) – Щоджэн Леонид


ПсыIэрышэ (Сабийхэм папщIэ усэхэр) – Щоджэн Леонид

Псыхьэлыгъуэ (Сабийхэм папщIэ уэрэдхэр) – ХьэIупэ ДжэбраIил


Псыхьэлыгъуэ (Сабийхэм папщIэ уэрэдхэр) – ХьэIупэ ДжэбраIил

Gesefedxıd – Tıme Seyın


Gesefedxıd – Tıme Seyın

ЛIыфI нэщэнэ – ХьэхъупащIэ Амырхъан


ЛIыфI нэщэнэ – ХьэхъупащIэ Амырхъан

Адыгэм и псэукIэмрэ и хабзэмрэ – Зэкерия Зихьни (Жэбагъы Баж)


Адыгэм и псэукIэмрэ и хабзэмрэ – Зэкерия Зихьни (Жэбагъы Баж)

Адыгэ пхъэлъантхъуэ


Адыгэ пхъэлъантхъуэ

Адыгэбзэ 4 класс


Адыгэбзэ 4 класс

Aдыгэбзэ 2 класс


Aдыгэбзэ 2 класс

Adıge Elfıb


Adıge Elfıb

Ирамышыжа нысашIэ – АбытIэ Владимир


Ирамышыжа нысашIэ – АбытIэ Владимир

IутIыж Борис и драматургиер – Абазэ А., Нэгъуей С.


IутIыж Борис и драматургиер – Абазэ А., Нэгъуей С.

Шортэн Аскербий и драматургиер – Абазэ А.


Шортэн Аскербий и драматургиер – Абазэ А.

Iэбэдзыуэ (усэхэр) – ПхытыкI Юрэ


Iэбэдзыуэ (усэхэр) – ПхытыкI Юрэ

A Dictionary Of The Circassian Language – Loewe L.


A Dictionary Of The Circassian Language – Loewe L.

Адыгабзэ. 5 класс


Адыгабзэ. 5 класс

Адыгабзэ. 7 класс


Адыгабзэ. 7 класс

Адыгабзэ. 8 класс


Адыгабзэ. 8 класс

Адыгабзэ. 9 класс


Адыгабзэ. 9 класс

Адыгэ гущыIэжьхэр


Адыгэ гущыIэжьхэр

Адыгэ литератур. 11 класс


Адыгэ литератур. 11 класс

Адыгэ литератур. 7 класс


Адыгэ литератур. 7 класс

Адыгэ литературэр 11. ЯтIонэрэ тхылъ


Адыгэ литературэр 11. ЯтIонэрэ тхылъ

Адыгэ тхыдэжъхэр


Адыгэ тхыдэжъхэр

Азбукэ


Азбукэ

Азбукэ


Азбукэ

Анэдэлъхубзэр. 3 классым


Анэдэлъхубзэр. 3 классым

Аслъэн сымаджэ


Аслъэн сымаджэ

Хъыринэ (усэхэр) – АфIэунэ Лиуан


Хъыринэ (усэхэр) – АфIэунэ Лиуан

Адыгская (Черкесская) топонимия – Коков Дж. Н.


Адыгская (Черкесская) топонимия – Коков Дж. Н.

Анэбзэ. Сабий садхэм папщIэ тхылъ – Ацкъан Р.


Анэбзэ. Сабий садхэм папщIэ тхылъ – Ацкъан Р.

Усэхэр (На круги своя) – Ацкъан Р.


Усэхэр (На круги своя) – Ацкъан Р.

Адыгэ литературэ гущыIэмрэ ауанымрэ – БакIуу Хъ.И.


Адыгэ литературэ гущыIэмрэ ауанымрэ – БакIуу Хъ.И.

Мазизэ – ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ


Мазизэ – ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ

Адыгэ литературэмкIэ школ программэхэмрэ зэреджэ тхылъхэмрэ я IуэхъукIэ – Бакъ З.


Адыгэ литературэмкIэ школ программэхэмрэ зэреджэ тхылъхэмрэ я IуэхъукIэ – Бакъ З.

Адыгэбзэ бжыгъэцIэхэмрэ – Бер Хьикмет


Адыгэбзэ бжыгъэцIэхэмрэ – Бер Хьикмет

Адыгэбзэ II – Бер Хьикмет


Адыгэбзэ II – Бер Хьикмет

Фыкъеблагъэ делэщым (пьесе) – Брат Мурат


Фыкъеблагъэ делэщым (пьесе) – Брат Мурат

ГъэунэхупIэ – Бэлагъы Любэ


ГъэунэхупIэ – Бэлагъы Любэ

Адыгэбзэ класс 3 – Гугъуэт Л., Гугъуэт Е.


Адыгэбзэ класс 3 – Гугъуэт Л., Гугъуэт Е.

Псалъэм псэ хэлъымэ – Джэндэрэ Мариет


Псалъэм псэ хэлъымэ – Джэндэрэ Мариет

Бэгъ Нурбый ишыIэныгъ ыкIи итворчеств- Доклад


Бэгъ Нурбый ишыIэныгъ ыкIи итворчеств- Доклад

Дыгъэщыгъэ. Сабий уэрэдылъэ – Жылау Арсен


Дыгъэщыгъэ. Сабий уэрэдылъэ – Жылау Арсен

Жэмыхъуэ СултIан и гушыIэхэр


Жэмыхъуэ СултIан и гушыIэхэр

Адыгэбзэ класс 4 – Зэхъуэхъу Л.


Адыгэбзэ класс 4 – Зэхъуэхъу Л.

КIыщокъуэ Алим I том. Усэхэмрэ поэмэхэмрэ


КIыщокъуэ Алим I том. Усэхэмрэ поэмэхэмрэ

КIыщокъуэ Алим II том. Хъуэпсэгъуэ нур (роман)


КIыщокъуэ Алим II том. Хъуэпсэгъуэ нур (роман)

КIыщокъуэ Алим III том. Романхэр


КIыщокъуэ Алим III том. Романхэр

КIыщокъуэ Алим IV том. Романхэр


КIыщокъуэ Алим IV том. Романхэр

КIыщокъуэ Алим V том. Лъапсэ-роман. Хъыбархэр


КIыщокъуэ Алим V том. Лъапсэ-роман. Хъыбархэр

КIыщокъуэ Алим VI том. Рассказ, повесть, пьесэхэр


КIыщокъуэ Алим VI том. Рассказ, повесть, пьесэхэр

Повестхэр – КIэрэф М.Ж.


Повестхэр – КIэрэф М.Ж.

Дунейхэгъуазэ 4 – Клепининэ З.А.


Дунейхэгъуазэ 4 – Клепининэ З.А.

Къалэм дэгъуэщыхьа (повесть) – Къанкъул Заур


Къалэм дэгъуэщыхьа (повесть) – Къанкъул Заур

Таурыхъхэр (Сумерки) – Къармокъуэ Хь.


Таурыхъхэр (Сумерки) – Къармокъуэ Хь.

КъудамэщIэ. Усэхэр, рассказхэр – Хьэх Сэфарбий


КъудамэщIэ. Усэхэр, рассказхэр – Хьэх Сэфарбий

Адыгэ мифологием и энциклопедие – Пащты Мадинэ


Адыгэ мифологием и энциклопедие – Пащты Мадинэ

Iуащхьэмахуэ кIуэ гъуэгур шынагъуэт – Мэлбахъуэ Е.Т.


Iуащхьэмахуэ кIуэ гъуэгур шынагъуэт – Мэлбахъуэ Е.Т.

Таурыхъищэ – Нало Заур (word)


Таурыхъищэ – Нало Заур (word)

Нартхэр


Нартхэр

Нартхэр. Къэбэрдей эпос


Нартхэр. Къэбэрдей эпос

Лъахэм и псэ – ТIарбэ Нэлли


Лъахэм и псэ – ТIарбэ Нэлли

ТхакIэ зэтэгъашIэ – Тамбый Дж.


ТхакIэ зэтэгъашIэ – Тамбый Дж.

Адыгэбзэ 2 – Тау Ж., Бекъан М.


Адыгэбзэ 2 – Тау Ж., Бекъан М.

Убыххэмрэ убыхыбзэмрэ – Тау Хь., Улъбаш А.


Убыххэмрэ убыхыбзэмрэ – Тау Хь., Улъбаш А.

Функциональнэ стилистика – Тау Хь., ХъутIэжь З.


Функциональнэ стилистика – Тау Хь., ХъутIэжь З.

Тыгъужъыкъо Къызбэч – ГъукIэлI Нурбий


Тыгъужъыкъо Къызбэч – ГъукIэлI Нурбий

Адыгэбзэм и тхыдэ – Урыс Хь.


Адыгэбзэм и тхыдэ – Урыс Хь.

Адыгэбзэ класс 6-7 – Урыс Хь., Iэмырокъуэ И.


Адыгэбзэ класс 6-7 – Урыс Хь., Iэмырокъуэ И.

Адыгэ грамматикэ – Урыс Хь.Щ.


Адыгэ грамматикэ – Урыс Хь.Щ.

Уэркъыгъэм ехьэлIа псалъэжьхэр – Мэш Исмел


Уэркъыгъэм ехьэлIа псалъэжьхэр – Мэш Исмел

Уэрэд щIаусыр. Литературэ портретхэр – Къэжэр Хьэмид


Уэрэд щIаусыр. Литературэ портретхэр – Къэжэр Хьэмид

A North Caucasian Etymological Dictionary


A North Caucasian Etymological Dictionary

КIыгуугум и джэ макъ – ХьэIупэ ДжэбрэIил


КIыгуугум и джэ макъ – ХьэIупэ ДжэбрэIил

Бемырзэ Мухьэдин и усыгъэ дунейр – Хьэвжокъуэ Л.Б.


Бемырзэ Мухьэдин и усыгъэ дунейр – Хьэвжокъуэ Л.Б.

Адыгэ просветительствэр 19-20 лIэщIыгъуэхэм – ХьэкIуашэ А.Хь.


Адыгэ просветительствэр 19-20 лIэщIыгъуэхэм – ХьэкIуашэ А.Хь.

Адыгэ къэкIыгъэцIэхэр – Хьэкъун Барэсбий


Адыгэ къэкIыгъэцIэхэр – Хьэкъун Барэсбий

Мылъкум ефIэкI хъугъуэфIыгъуэ – Хьэкъун Барэсбий


Мылъкум ефIэкI хъугъуэфIыгъуэ – Хьэкъун Барэсбий

ХамэщIым вагъуэхэр щоужьых (усэхэр) – ХьэфыцIэ Мухьэмэд


ХамэщIым вагъуэхэр щоужьых (усэхэр) – ХьэфыцIэ Мухьэмэд

Хэхэс дуней – ТIымыжь Хьэмыщэ


Хэхэс дуней – ТIымыжь Хьэмыщэ

Адыгэ лъэкъуацIэхэмрэ тамыгъэхэмрэ – Цуекъо Алий


Адыгэ лъэкъуацIэхэмрэ тамыгъэхэмрэ – Цуекъо Алий

ЦIыхубэм я гупсэ


ЦIыхубэм я гупсэ

Шы цIыкIу-тхышэ цIыкIу – Ершов П.П.


Шы цIыкIу-тхышэ цIыкIу – Ершов П.П.

АдыгэцIэхэр – Шэрджэс Алий


АдыгэцIэхэр – Шэрджэс Алий

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэдза псалъэхэр – Шэрджэс Алий


Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэдза псалъэхэр – Шэрджэс Алий

tr_TRTurkish